Προσωπικά Δεδομένα

Δήλωση Απορρήτου - Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα ιστοσελίδα www.beyou.com.gr διαχειριζόμενη από την εταιρεία με την επωνυμία JOIN FASHION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μεσσήνης 44, 14343 Νέα Χαλκηδόνα με ΑΦΜ 800921823, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, e-mail info@beyou.com.gr και τηλέφωνο 210-2815903, και δια της παρούσας δήλωσης, σας ενημερώνει ότι προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με την εθνική ισχύουσα νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) όπως ισχύει, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κτλ.)

α) για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, και

β) προκειμένου να προχωρήσετε σε παραγγελία και αγορά προϊόντων, σύμφωνα και με τους Όρους Χρήσης που διέπουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (σύμβαση πώλησης εξ’ αποστάσεως).

Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται η εταιρεία μας τηρώντας τις διατάξεις του Κανονισμού, διαβιβάζοντάς τα στους κατά περίπτωση αρμόδιους υπαλλήλους ή συνεργάτες της εταιρείας μας που διαχειρίζονται την ηλεκτρονική σας παραγγελία ή σε εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας (ενδεικτικά εταιρεία courierή ταχυδρομική), με τους οποίους συνεργαζόμαστε με σκοπό τη διεκπεραίωση της παραγγελίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.beyou.com.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης ή την άσκηση τυχόν νομικών αξιώσεων βάσει αυτής. Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Εάν τηρείται λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.beyou.com.gr, τα στοιχεία αυτού τηρούνται μέχρι να τα απενεργοποιήσετε.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.beyou.com.gr, φροντίζουμε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης) και να ζητάτε και να λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διενεργούμενη επεξεργασία.

Eπιπρόσθετα, τα φυσικά πρόσωπα ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Α) Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν

Β) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων εάν π.χ η επεξεργασία στηρίζεται στη συναίνεσή σας, αλλά εσείς την ανακαλείτε και δεν υφίσταται άλλη νομική βάση για την επεξεργασία (το συγκεκριμένο δικαίωμα περιορίζεται υπό προϋποθέσεις, όταν η επεξεργασία καθίσταται απαραίτητη για την έγερση νομικών αξιώσεων)

Γ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όταν υπάρχει αμφισβήτηση των δεδομένων και χρήζουν επαλήθευσης, όταν αιτηθείτε αντί διαγραφής, τον περιορισμό χρήσης των δεδομένων, όταν τα δεδομένα τίθενται υπό επεξεργασία όχι για την εκτέλεση της σύμβασης αλλά για την έγερση νομικών αξιώσεων, όταν υπάρχουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων και μέχρι να κριθεί ότι συντρέχουν υπέρτεροι, των λόγων αντιρρήσεών σας, λόγοι επεξεργασίας.

Δ) Δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πχ για σκοπούς εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Ε) Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πρόσβαση σε δική σας χρήση και επεξεργασία των δεδομένων. Περιλαμβάνεται και η δυνατότητα διαβίβασης των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, καθ’ υπόδειξήν σας, εφόσον αυτό καθίσταται τεχνικά εφικτό και εφόσον βάση της επεξεργασίας που διενεργούμε είναι είτε η συναίνεσή σας, είτε η εκτέλεση σύμβασης κατά περίπτωση και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εξής:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Φαξ: +30 210 6475628
E-mail: contact@dpa.gr